Reindert Smit

Ede, adviseur

 

"Bij de afdeling milieu geef ik milieuadvies aan bedrijven zoals de industrie, afvalverwerkers en Brzo-bedrijven. Ik stel aanvragen op voor vergunningen in het kader van de Wabo (omgevingsvergunningen), Wet natuurbescherming, Waterwet of voor een melding Activiteitenbesluit.

 

Daarnaast reken ik regelmatig aan stikstofdepositie met AERIUS voor intern en extern salderen en coördineer ik diverse technische onderzoeken zoals geluid, luchtkwaliteit, geur, bodem en externe veiligheid. Tenslotte adviseer ik bedrijven ook op het gebied van diverse PGS-en, NRB, Brzo, Besluit m.e.r., CO2 prestatieladder, energiebesparing, milieu- en arbozorg, gevaarlijke stoffen en afvalwetgeving.

 

Het blijft iedere keer een mooie uitdaging om projecten te realiseren en complexe milieuwetgeving te vertalen naar de praktijk."