Vanaf 2019: Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Verbrandt uw bedrijf jaarlijks meer dan 25.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan) of verbruikt het meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit? Dan moet u vanaf 2019 voldoen aan de zogenaamde Informatieplicht energie. Daarnaast moet u een plan opstellen met energiebesparende maatregelen. Hiermee wil de overheid een stap zetten in de richting van de klimaatdoelen voor 2020.

Registratie

Voor u betekent dit, dat u uw bedrijf moet aanmelden in een landelijk registratiesysteem, dat vanaf begin 2019 beschikbaar is. Hierin moet u aangeven welke energiebesparende maatregelen u gaat nemen. Leidend hierbij is de Erkende Maatregelenlijst (EML). Deze vindt u in bijlage 10 in de Activiteitenregeling. De Wet milieubeheer verplicht bedrijven om energiebesparingsmaatregelen te treffen als die zich binnen een tijdsbestek van vijf jaar terugverdienen. Veel bedrijven hebben hierover al een brief gehad van het bevoegd gezag.

 

 

Energieakkoord Nederland

In september 2013 hebben ruim veertig organisaties het Energieakkoord getekend. Hierin staan o.a. de volgende doelen:

-Een afname van het gemiddelde energieverbruik met 1,5 % per jaar.

-In 2020 wordt op jaarbasis 100 petajoule energie bespaard ten opzichte van 2013.

-Minstens 14% van alle energie is in 2020 hernieuwbaar.

Volgens de huidige prognoses worden deze energiedoelen niet gehaald. Maar door de informatieplicht komen ze misschien toch binnen handbereik.

Harde deadline

De overheid verplicht bedrijven uiterlijk op 1 juli 2019 hun energiebesparingsmaatregelen aan het bevoegd gezag te melden. Deze meldplicht geldt voor circa 100.000 bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit (type A en B bedrijven). Zodoende hoopt het kabinet nog voor 2020 te komen tot een reductie van het energieverbruik. Het bevoegd gezag gaat bij bedrijven strikt toezien op naleving van de Informatieplicht.

Meer weten?

Wilt u weten wat de Informatieplicht betekent voor uw bedrijf? Of welke energiebesparende maatregelen u kunt treffen?