UPDATE: Ontwikkelingen na uitspraak PAS

 

 

 

 

 

 

Update 12 juli: Rijk en provincies: deze zomer geactualiseerd rekenmodel voor stikstofdepositie

 

Rijk en provincies hechten veel belang aan een landelijk en eenduidig rekenmodel voor het berekenen van de neerslag van stikstof (stikstofdepositie). Om dit mogelijk te maken komt er een nieuwe versie van AERIUS Calculator die landelijk wordt voorgeschreven als rekeninstrument voor de toestemmingsverlening.

 

Provincies en Rijk hebben verder afgesproken om een gezamenlijk beleids- en beoordelingskader vast te stellen. Dit om zorgvuldig om te gaan met de uitspraken van de Raad van State en vergunningsaanvragen zo eenduidig mogelijk te beoordelen. Dit gebeurt fasegewijs.

 • Het streven is de aangepaste versie van AERIUS Calculator voor september beschikbaar te stellen, inclusief een beoordelingskader en handreiking voor intern salderen.

 

Het actueel rekenmodel

Met het beschikbaar komen van deze geactualiseerde versie van de calculator is het mogelijk om de effecten van geplande nieuwe activiteiten in landbouw, infra en bouwplannen te berekenen, als voorbereiding op vergunningaanvragen. Deze versie van Calculator is nog niet geschikt voor mechanisch geventileerde stallen. Daarvoor volgt later dit jaar een nieuwe versie.

 

Vervolgens wordt in het najaar het beoordelingskader voor vergunningaanvragen gebaseerd op extern salderen of op een ADC-toets* beschikbaar gesteld. Zodat ook vergunningaanvragen waarbij extern salderen noodzakelijk is kunnen worden voorbereid.

 

*met een ADC-toets moet de initiatiefnemer aantonen, dat het project waarvoor hij vergunning aanvraagt een dwingende reden van groot openbaar belang dient, waarvoor geen voor de natuur minder schadelijke alternatieven beschikbaar zijn en waarbij de schade aan de natuur wordt gecompenseerd.

 

Bron: www.bij12.nl

Update 9 juli: schema indicatie stand van zaken PAS

 

 

De laatste ontwikkelingen over het gesneuvelde PAS zijn verwerkt in een indicatief tijdschema. Het schema maakt duidelijk welk traject kan worden gevolgd op de korte, middellange en/of lange termijn.

 

Klik hier om het schema te bekijken.

 

Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met uw adviseur bij SPA WNP ingenieurs.

 

 

Update 2 juli: factsheet van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Het Ministerie van BZK heeft in overleg met diverse betrokkenen een factsheet "Woningbouwplannen, stikstof en Natura 2000-gebieden" opgesteld die voorlopig snel inzicht geeft in de gevolgen van de vernietiging van het PAS voor woningbouwontwikkelingen. De factsheet is met name relevant voor woningbouwplannen en in mindere mate voor omgevingsvergunningaanvragen voor bedrijven:

 • Indien uit een voortoets blijkt dat er geen significante effecten zijn te verwachten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden, kan er volstaan worden met deze voortoets. Een voertoets is een ecologisch onderzoek. Maar hoe de voortoets eruit moet zien, is op dit moment nog niet geheel duidelijk. De Minister heeft eerder al wel aangekondigd dat deze zomer een geactualiseerde versie van AERIUS gepubliceerd wordt;
 • Waar de grens ligt tussen niet significant en wel significant, is op dit moment ook nog niet duidelijk. De eerder gehanteerde drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar is door de vernietiging van het PAS niet meer bruikbaar. De Minister heeft eerder in haar kamerbrief aangegeven in het najaar meer duidelijkheid te willen geven over diverse punten waaronder mogelijk ook op dit punt.
 • Indien uit een voortoets blijkt dat significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden niet kunnen worden uitgesloten, is een Passende Beoordeling nodig. In geval van bestemmingsplannen wordt de Passende Beoordeling dan onderdeel van een plan-MER.
 • Als uit de Passende Beoordeling significant negatieve gevolgen niet kunnen worden voorkomen is een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig.
 • Een vergunning Wnb kan worden aangehaakt of losgekoppeld van een omgevingswetvergunning. Bij loskoppelen wordt de vergunning Wnb een op zichzelf staand traject. Beide trajecten moeten wel geheel worden doorlopen voordat een bestemmingsplan of omgevingsvergunning uiteindelijk van kracht wordt .
 • Een stikstofdepositieberekening (AERIUS) mag nog steeds gebruikt worden om de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden te berekenen. Als het Natura 2000 gebied op korte afstand van de bron ligt, is de berekening volgens de Raad van State minder geschikt en zijn mogelijk aanvullende berekeningen nodig. Wat beschouwd moet worden als “korte afstand” is op dit moment nog niet duidelijk.

Ons advies: Deze zomer verschijnt een nieuwe AERIUS versie. Wij adviseren voor die situaties waar voorheen depositieresultaten onder 0,05 mol/ha/jaar werden berekend een nieuwe berekening door ons uit te laten voeren. Als daaruit blijkt dat sprake is van stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden groter dan 0,00 mol/ha/jaar koppel de bestemmingsplanprocedure of omgevingsvergunningaanvraag los van een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb). Op deze wijze hoeft het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning geen vertraging op te lopen. De vergunning Wet natuurbescherming wordt dan apart doorlopen. Het voordeel hiervan is dat de bouw- en milieudelen alvast goedgekeurd kunnen worden. Een nadeel is dat voor de start gewacht moet worden op de vergunning Wnb en er twee procedures doorlopen moeten worden.

 

Update 27 juni: kamerbrief Minister Schouten

De Minister heeft de kamer geïnformeerd over de stand van zaken PAS voor de korte termijn:

 • Initiatiefnemers van PAS meldingen en overige vergunningvrije actviteiten hebben ter goede trouw gehandeld. Er wordt daarom voorlopig niet actief gehandhaafd op illegale situaties. In het najaar volgt een beleidslijn waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de planning en doorlooptijd over de mogelijkheden voor een ADC-toets en externe saldering om de activiteiten alsnog te legaliseren
 • Er wordt een handreiking voor handhaving opgesteld waarin initiatiefnemers van vernietigde vergunningen een half jaar de tijd krijgen om de bestaande situatie te herstellen
 • Ontwerpbesluiten (van alleen Wet natuurbeschermingsvergunningen of ook omgevingsvergunningen is niet duidelijk) worden in beginsel door het bevoegd gezag ingetrokken. Vergunningprocedures gaan weer lopen als het aspect stikstofdepositie kan worden onderbouwd door een individuele ecologische toetsing op basis van interne, externe saldering of ADC-toets.
  Alle randvoorwaarden en uitgangspunten voor een ecologische toetsing, saldering of ADC-toets zijn vooralsnog niet duidelijk.
 • Er wordt niet gehandhaafd op koeien in de wei. Voor aanvang van het volgende beweidings- en bemestingsseizoen wordt gezocht naar een oplossing.
 • Deze zomer verschijnt een nieuwe versie van AERIUS waarmee ook depositieresultaten tussen de 0,00 en 0,05 mol/ha/jaar zichtbaar worden. Met deze AERIUS versie kan worden geprobeerd intern te salderen zodat vergunningen met een stikstofeffect toch mogelijk zijn.
  Vooralsnog is onduidelijk van welke vergunde rechten (en uit welk peiljaar?) bedrijven gebruik kunnen maken bij het intern salderen. Zijn dit meldingen Activiteitenbesluit, Wabo omgevingsvergunningen en/of Wnb vergunningen.

Update 21 juni: kamerdebat

Op 20 juni heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het gesneuvelde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft geantwoord op de vraag wanneer er weer vergunningen kunnen worden verleend. Omdat het PAS niet meer bruikbaar is, moet er voortaan op andere wijze toestemming worden verleend. Op dit moment wordt gekeken naar mogelijkheden zoals intern salderen, extern salderen en een ADC-toets. Maar deze mogelijkheden moeten eerst bestuurlijk worden afgestemd met provincies, gemeente en waterschappen. De Minister hoopt het overzicht van de mogelijkheden net na de zomer gereed te hebben.

 

Het ziet er dus naar uit dat vergunningenprocedures waarbij stikstof een rol speelt in ieder geval tot september niet worden behandeld.

Update 18 juni: oplossingsrichtingen

Formeel is nog niets besloten, maar informeel tekenen onder andere de volgende oplossingsrichtingen zich af:

 • Geen toename ten opzichte van de referentiesituatie. Oftewel: aantonen dat de aangevraagde stikstofdepositie niet hoger is dan de depositie die op grond van eerder verleende vergunningen op een referentiedatum mogelijk werd gemaakt. Nog onduidelijk is wat welke referentiedatum gehanteerd zou moeten worden. Maar het ligt voor de hand om hiervoor de datum te nemen wanneer het natuurgebied de status Natura 2000 heeft verkregen.
 • Intern salderen: bedrijven die over bestaande rechten beschikken, kunnen mogelijk intern salderen. Door bijvoorbeeld een dieselwerktuig te vervangen door een elektrische variant zodat ruimte beschikbaar komt voor bijvoorbeeld het gebruik van een extra shovel.
 • Extern salderen: extern salderen is het overnemen van depositierechten van een bedrijf dat stopt. In het verleden was dit alleen mogelijk voor agrarische bedrijven onderling. De voorwaarden waaronder dit zou kunnen en de prijs van de depositierechten zijn op dit moment niet duidelijk.
 • De ADC-toets: dit is een toets waarbij aangetoond wordt dat er geen Alternatief (A) voorhanden is, dat er een Dwingende reden van groot openbaar belang is (D) en dat er Compenserende maatregelen getroffen worden (C). Deze oplossing lijkt vooral geschikt voor grote overheidsprojecten; de dwingende reden van groot openbaar belang is niet rond te krijgen voor een individueel bedrijf of plan.
 • Het uitvoeren van een passende beoordeling. Hierbij worden de gevolgen van de stikstofdepositie in kaart gebracht door een ecoloog. Als die tot de conclusie komt dat negatieve effecten op de natuur als gevolg van het initiatief uit te sluiten zijn, kan een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming worden verleend. De manier waarop een passende beoordeling moet worden uitgevoerd en de eisen waaraan die moet voldoen, zijn op dit moment nog niet duidelijk.

En nu?

Ook wij wachten op meer informatie van de overheid. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen u in ieder geval na het debat van 20 juni nader informeren.Heeft u nu al vragen? Neem gerust contact op met uw adviseur bij SPA WNP ingenieurs.