RUIMTE

In onze advisering richten we ons erop bij te dragen aan een goed woon- en leefklimaat. Met name bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland is dit een punt dat de aandacht vraagt. Door al in een vroeg stadium de verschillende hinderaspecten goed te onderzoeken en te kijken naar een optimale indeling van het plan(gebied) kan deze schaarse ruimte zo goed mogelijk worden benut. SPA WNP ingenieurs heeft vrijwel alle benodigde vakdisciplines in huis en waar dat niet het geval is hebben we partners waarmee we samen de benodigde onderzoeken verzorgen.

 

Ook kunnen we op basis van uw schetsplan al in een vroeg stadium de milieueffecten inschatten en alternatieven adviseren, zodat u uw plannen op tijd kunt bijstellen zonder hoge kosten.

 

Geluidbelasting wegverkeer bouwplan
Wij hebben een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de locatie van de voormalige Prinses Margrietschool in Zwolle.
Transformatie kantoorgebouw naar wonen
Voor de transformatie van een kantoorgebouw naar woningen hebben we o.a. geluidmetingen naar de geluidreductie van balkons gedaan.
Onderzoeken bestemmingsplan en omgevingsvergunning bij nieuwbouw
Voor de realisatie van appartementen is een akoestisch onderzoek en onderzoek brandveiligheid uitgevoerd.
Verdubbeling N305 Flevoland, reconstructie onderzoek
SPA WNP ingenieurs heeft onderzocht wat de gevolgen voor de geluidbelasting zijn op bestaande en nog te realiseren woningen langs de weg.
Rondweg N303 Voorthuizen
SPA WNP ingenieurs heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de omleiding van de N303.
Geluidisolatie woningen Doetinchem
We hebben onderzoek gedaan naar de geluidwering van de gevels van woningen en appartementen aan Oostelijke Randweg in Doetinchem.
Herbestemming leegstaand monument
SPA WNP ingenieurs heeft het bestemmingsplan verzorgd voor een nieuwe functie van het voormalig klooster.
Snelheidsverhoging A325
In opdracht van de provincie zijn de effecten van de snelheidsverhoging onderzocht op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie.
Ladder duurzame verstedelijking
E-bike Original wil bij haar productielocatie op het industrieterrein in Amersfoort een verkooppunt realiseren.
Bestemmingplan Boveneindsestraat
Behalve het bestemmingsplan hebben wij ook alle benodigde onderliggende onderzoeken verzorgd.