Bestemmingsplan PrincenParc Leusden onherroepelijk

Heilijgers Projectontwikkeling en Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek gaan een interessante mix van wonen, werken en recreëren ontwikkelen. Het door SPA WNP ingenieurs opgestelde bestemmingsplan biedt daarvoor de planologische mogelijkheid.

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een deel van het kantorenpark Princenhof in Leusden. Het nu nog verouderde gebied met leegstaande kantoorgebouwen ligt nabij park Princenhof. In de plannen voor de nieuwe woonwijk is ruim ingezet op een duurzaam woonconcept dat autovrij is en veel openbaar groen bevat. Het project betreft dan ook een project op basis van Klimaat-adaptief bouwen met de natuur (KAN Bouwen project). Een nadere toelichting op het project is ook te vinden op de website van KAN Bouwen.

 

In samenspraak met de ontwikkelaars en gemeente Leusden heeft SPA WNP ingenieurs voor het project een zogenaamd bestemmingsplan ‘verbrede reikwijdte’ opgesteld. Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte biedt de mogelijkheid om, naast de regels ten aanzien van een goede ruimtelijke ordening, ook regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving op te nemen. In die zin wordt het beschouwd als de voorloper van het toekomstig omgevingsplan.

 


 

Het omgevingsplan wordt de vervanger van het bestemmingsplan na inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting 1 juli 2022). Door het opnemen van aanvullende duurzaamheidseisen is er voor PrincenParc invulling gegeven aan de mogelijkheden dat een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte biedt.

 

Naast het planologisch traject is er door SPA WNP ingenieurs ook een bijdrage geleverd in de diverse benodigde onderzoeken. Zo heeft SPA WNP voor het plan onder andere de gevolgen ten aanzien van stikstof en de geluidsbelasting van het wegverkeer bepaald. Door een goede coördinatie en integrale afstemming is het gelukt om het bestemmingsplan zonder zienswijze vast te stellen. Voor Leusden ligt er hiermee een plan waar Heilijgers, Schoonderbeek en SPA WNP trots op kunnen zijn.

 


Meer weten?

Wilt u meer weten over bestemmingsplannen of omgevingsplannen? Of bent u benieuwd wat SPA WNP ingenieurs voor uw plan kan betekenen op gebied van Bouw, Milieu en Ruimte? Neem dan contact op met Daan Hobert.