Beoordeling milieuzonering

Beoordeling milieuzoneringNieuwe woningen in de buurt van een bedrijf blijkt vaak een lastige combinatie. Andersom trouwens ook. SPA WNP ingenieurs zet in die gevallen een bundeling van kennis van milieu én ruimtelijke ordening in. Met een slimme beoordeling van de milieuzonering en eventuele maatregelen brengen we wonen en werken letterlijk dichter bij elkaar, zonder hinder en met optimaal gebruik van de ruimte.

Ruimte voor milieubelastende activiteiten

Bewoners ervaren soms geur- of geluidhinder van bedrijven in de buurt. Ook kan er sprake zijn van gevaar, verkeersoverlast of lichthinder. Omgekeerd zien bedrijven zich in hun ontwikkeling belemmerd als er woningen in de buurt komen. Met onze praktische benadering en ervaring brengen we de knelpunten in beeld, maar gaan vooral in op de mogelijkheden. 

Meer weten over beoordeling van de milieuzonering?