Reindert Smit

Ede, projectcoördinator milieu

 

"Als projectcoördinator bij de afdeling milieu geef ik milieuadvies voor met name de (voedingsmiddelen)industrie, afvalverwerkers en Brzo-bedrijven. Mijn advieswerk is vooral gerelateerd aan het aanvragen van vergunningen in het kader van de Wabo (omgevingsvergunningen), Wet natuurbescherming en de Waterwet. Maar ook rondom meldingen volgens het Activiteitenbesluit. Hierbij spelen diverse milieuaspecten een belangrijke rol. Denk aan geluid, bodem, stikstofdepositie, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid. Daarnaast adviseer ik bedrijven op het gebied van de CO2-prestatieladder, energiebesparing, milieu- en arbozorg, gevaarlijke stoffen en afvalwetgeving."