Informatieplicht energiebesparing bedrijven

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 25.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan) of meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit? En valt u volledig onder het Activiteitenbesluit? Dan moet u voldoen aan de zogenaamde Informatieplicht energie. Daarnaast moet u een plan opstellen met energiebesparende maatregelen. Hiermee wil de overheid een stap zetten in de richting van de klimaatdoelen voor 2020.

Registratie

Voor u betekent dit, dat u uw bedrijf moet aanmelden in het eLoket, een landelijk registratiesysteem, dat vanaf sinds kort beschikbaar is. Hierin moet u aangeven welke energiebesparende maatregelen u reeds heeft genomen en welke u nog gaat nemen. Leidend hierbij zijn de nieuwe Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze zijn per 1 april 2019 aangepast en vindt u in bijlage 10 in de Activiteitenregeling. De Wet milieubeheer verplicht bedrijven om energiebesparingsmaatregelen te treffen als die zich binnen een tijdsbestek van vijf jaar terugverdienen. Veel bedrijven hebben hierover al een brief gehad van het bevoegd gezag.

 

Bedrijven kunnen de melding zelf indienen via het eLoket of door een intermediair laten indienen.

Energieakkoord Nederland

Deze informatieverplichting komt voort uit het in september 2013 door ruim veertig organisaties ondertekende Energieakkoord. Hierin staan o.a. de volgende doelen:

  • Een afname van het gemiddelde energieverbruik met 1,5 % per jaar.
  • In 2020 wordt op jaarbasis 100 petajoule energie bespaard ten opzichte van 2013.
  • Minstens 14% van alle energie is in 2020 hernieuwbaar.

Volgens de huidige prognoses worden deze energiedoelen niet gehaald. Maar door de informatieplicht komen ze misschien toch binnen handbereik.

Harde deadline

De overheid verplicht bedrijven hun energiebesparingsmaatregelen aan het bevoegd gezag te melden. Deze meldplicht geldt voor circa 100.000 bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit (type A en B bedrijven). Deze verplichting geldt dus niet voor bedrijven met een Omgevingsvergunning (type C bedrijven).

 

Zodoende hoopt het kabinet nog voor 2020 te komen tot een reductie van het energieverbruik. Het bevoegd gezag gaat bij bedrijven strikt toezien op naleving van de Informatieplicht

Meer weten?

Wilt u weten wat de informatieplicht betekent voor uw bedrijf? Of wilt u de informatieverplichting door ons laten uitvoeren?