PGS 15: wat betekent het voor uw bedrijf?

Alle bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken, hebben te maken met de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Met de komst van de nieuwe Omgevingswet krijgen de PGS-richtlijnen een nieuwe opzet. Deze maand is de concept PGS 15 nieuwe stijl gepubliceerd. Belangstellenden kunnen het concept inzien en commentaar geven.

Maatregelen en aanpassingen

Het doel van PGS 15 is het beheersen van de risico’s van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen om dat doel te bereiken. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering, die uitgaat van mogelijke scenario’s. Het grootste deel van de inhoudelijke maatregelen in de PGS 15 nieuwe stijl is hetzelfde als die in de huidige versie uit 2016. We zetten de aanpassingen op een rij.

  • In hoofdstuk 7 staan de algemene voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Deze zijn op enkele punten na ongewijzigd.
  • Hoofdstuk 8 (opslag meer dan 10 ton) is redactioneel aangepast. De maatregelen worden voortaan genoemd per beschermingsniveau in plaats van op onderwerp. Zo ziet u in één oogopslag waaraan u moet voldoen om het betreffende beschermingsniveau te halen. De maatregelen zijn op enkele punten na ongewijzigd.
  • Hoofdstuk 9 (tijdelijke opslag) is redactioneel aangepast en er zijn verschillende toevoegingen, met name voor laden en lossen. Zo is er een aparte paragraaf voor de opslag van maximaal 10.000 kg per brandcompartiment. Hierin staan 2 nieuwe maatregelen.
  • In hoofdstuk 14 over tankcontainers is de scope uitgebreid. Ook tankcleaners vallen hier nu onder. Er zijn bedrijven toegevoegd die lege, ongereinigde tankcontainers opslaan. Hier moeten voldoende middelen voorhanden zijn om incidenten te bestrijden. De capaciteit van die middelen is afgestemd op de te verwachten omvang van een incident. Een en ander is verwerkt in de maatregelen.

De PGS nieuwe stijl toegelicht

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Hiermee verandert de structuur van de huidige wetgeving ingrijpend. Dit brengt ook een nieuwe opzet met zich mee van de PGS-richtlijnen. De ‘PGS nieuwe stijl’ gaat uit van risicobenadering. Dit betekent dat voor de gevaarlijke stof is geanalyseerd welke risico's er zijn bij activiteiten. De situaties waarbij het mis kan gaan, staan in scenario’s. Bij deze scenario's horen doelen om de resico's te beheersen. Via bepaalde maatregelen kan een bedrijf voldoen aan een doel. 

 

De PGS geeft bij elk doel en elke maatregel de wettelijke grondslag: Omgevingsveiligheid (O); Brandbestrijding en Brandpreventie Omgevingsveiligheid (BO); Arbeidsveiligheid (A); Brandbestrijding en Rampenbestrijding (BR). De nieuwe concept PGS-richtlijn bestaat uit 3 delen (A, B en C) en een aantal bijlagen. Bij elk hoofdstuk en bij elke bijlage staat of de inhoud informatief of normatief is. Alleen de normatieve delen zijn bindend en gelden als eis of voorschrift. Deel A is voor het grootste deel informatief. Deel B is normatief met het wettelijk kader, de doelen en de maatregelen. Deel C is informatief.

 

Meer weten?

Wij vertellen u graag meer over de ontwikkelingen van de PGS en de gevolgen voor uw bedrijf. Neem gerust contact op!