Onzekere situatie rondom stikstofdepositie

 

 

Voor diverse opdrachtgevers lopen momenteel aanvragen om vergunning Wet natuurbescherming in verband met de uitstoot van stikstof en de depositie in Natura 2000 natuurgebieden. Of het nu gaat om procedures voor herziening van het bestemmingsplan of omgevingsvergunning, er treedt vertraging van plannen op door stikstofdepositie als tegen deze procedures beroep is of wordt ingesteld. Dat komt omdat de Raad van State vragen over het Programma aanpak stikstof (PAS) wil voorleggen aan het Europese Hof. Totdat er een uitspraak is, worden zaken aangehouden en dat kan wel eens 2 jaar duren.

Tweede partiële herziening PAS 

Daarnaast is op 17 maart 2017 de tweede partiële herziening van het PAS in werking getreden. Hiermee is voor 42 natuurgebieden de grenswaarde verlaagd naar 0,05 mol N/ha/jaar, zodat ter plaatse van deze gebieden eerder een vergunningplicht Wet natuurbescherming geldt. Bovendien zijn er inmiddels 6 Natura 2000 gebieden waar lokaal of in het gehele gebied de ontwikkelingsruimte voor sikstofdepositie tot 1 juli 2018 volledig op is. Ontwikkelingen met een toename in stikstofdepositie in de buurt van deze natuurgebieden staan voorlopig stil.


Ontwikkelingsruimte stikstofdepositie

Voorlopig zijn er meer vragen dan antwoorden, maar duidelijk is dat de uitstoot van stikstof en de depositie die daarmee gepaard gaat onze aandacht houdt. Voorkomen moet worden dat plannen niet door kunnen gaan vanwege juridische discussies rond ontwikkelingsruimte stikstofdepositie. Dat vraagt om een combinatie van eigen maatregelen en een strategische aanpak van onderzoek en planrealisatie.

Wilt u geen vertraging van uw plannen door stikstofdepositie?