RUIMTE

In onze advisering richten we ons erop bij te dragen aan een goed woon- en leefklimaat. Met name bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland is dit een punt dat de aandacht vraagt. Door al in een vroeg stadium de verschillende hinderaspecten goed te onderzoeken en te kijken naar een optimale indeling van het plan(gebied) kan deze schaarse ruimte zo goed mogelijk worden benut. SPA WNP ingenieurs heeft vrijwel alle benodigde vakdisciplines in huis. En anders hebben we partners waarmee we samen de benodigde onderzoeken verzorgen.

 

Ook kunnen we op basis van uw schetsplan al in een vroeg stadium de milieueffecten inschatten en alternatieven adviseren, zodat u uw plannen op tijd kunt bijstellen zonder hoge kosten.

Stand van zaken Programma Aanpak Stikstof

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door deze uitspraak valt de grondslag weg onder het PAS. Dit heeft gevolgen voor milieuvergunningen en bestemmingsplanprocedures.

Hoe werkt het PAS?

Het PAS is onderdeel van de Wet natuurbescherming en beschermt natuurgebieden tegen de vermestende en verzurende werking van stikstof uit de lucht. Met het PAS kan deze zogenaamde stikstofdepositie worden berekend en eerlijk worden verdeeld. De stikstofdepositie wordt veroorzaakt door emissies naar de lucht vanuit de veehouderij, verkeer, stookinstallaties en andere industrie. Het PAS is een methode om deze stikstofdepositie te berekenen. Deze moet binnen vastgestelde waarden blijven. De systematiek van het PAS is erop gebaseerd dat allerlei maatregelen worden getroffen om de depositie omlaag te brengen. De winst die dit nu en in de toekomst oplevert, wordt voor de helft weer uitgegeven als ontwikkelingsruimte. Dat maakte nieuwe initiatieven mogelijk.

 

Maar nu heeft de Raad van State geoordeeld dat het toekomstige positieve effect van de maatregelen niet voldoende vaststaat. Daarom mag er met het PAS geen nieuwe depositieruimte worden uitgegeven in vergunningen, meldingen, bestemmingsplannen en toestemmingen.

Gevolgen Wet natuurbescherming

Door de uitspraak van 29 mei valt de grondslag onder het PAS weg. Dit betekent dat berekeningen met AERIUS geen waarde meer hebben als het gaat om de drempel- en grenswaarde uit het PAS. En dat we de resultaten uit AERIUS niet kunnen gebruiken om aan te tonen dat een ontwikkeling geen negatieve gevolgen heeft op de doelstellingen voor flora en fauna. De provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beraden zich op dit moment op een oplossing.

 

Update 18 juni: Op 11 juni heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een brief gepubliceerd waarin zij aangeeft voor het zomerreces van de Tweede Kamer met een oplossing voor de korte termijn te komen. Deze oplossing zal zich met name richten op het beweiden van dieren bij veehouderijen en de ruim 3.300 PAS-meldingen die door de uitspraak ineens niet meer geldig zijn en waarvoor een vergunning nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming.

 

Om de gevolgen voor alle sectoren in kaart te brengen zijn crisisteams vanuit ministerie en provincie geformeerd. Op donderdag 20 juni is er een debat in de Tweede Kamer. Daaraan voorafgaand wordt door de minister meer informatie gepubliceerd over de stand van zaken.

Samenhang Wet milieubeheer en gevolgen voor lopende procedures

 

De Wet natuurbescherming haakt aan bij de Wet milieubeheer. Je krijgt pas een milieuvergunning als je hebt aangetoond dat de gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten gedekt zijn door de Wet natuurbescherming. Door de uitspraak van de Raad van State is nu onduidelijk hoe je de verplichtingen van de Wet natuurbescherming kunt invullen bij de aanvraag van een milieuvergunning of bij een bestemmingsplanprocedure. Provincies en gemeenten beraden zich hierover. In afwachting daarvan staan alle lopende procedures, waarbij stikstofdepositie relevant is, voorlopig on hold. En krijg je in zo’n geval tijdelijk geen vergunning.

Meer weten?

Volg de laatste ontwikkelingen via onze nieuwsberichten. Of neem contact met ons op!

 
Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.