Milieueffectrapportage

MilieueffectrapportageVoor plannen en activiteiten met ingrijpende gevolgen voor de omgeving is een milieueffectrapportage (m.e.r.) vaak noodzakelijk. Locaties veilig en duurzaam is in ons aller belang en helpt mee om voldoende draagvlak te krijgen voor uw plannen. 

 

Wij zijn goed op de hoogte van de wetgeving en de jurisprudentie op het gebied van milieueffectrapportages en kunnen u daardoor goed adviseren over de noodzaak en ook de diepgang van een dergelijke rapportage. Om op het juiste niveau een onderbouwing te leveren, wordt een milieueffectrapportage in fasen opgesteld. De noodzakelijke informatie wordt een steeds groter detailniveau beschreven. Daarbij is het uitgangspunt de rapportages zo compact mogelijk te houden. Bij het proces van afweging van alternatieven en het komen tot een voorkeursalternatief helpt de m.e.r.-systematiek bij het maken van goed onderbouwde keuzes en het boven water krijgen van op te lossen vraagstukken. 

 

SPA WNP ingenieurs heeft niet alleen de kennis van het mer-proces, maar ook alle vakdisciplines die de benodigde milieuonderzoeken leveren. Daarmee blijven de lijntjes kort.

Beperkte of uitgebreide procedure? 

Voor de uitvoering van een m.e.r. gelden twee procedures: de beperkte en de uitgebreide. Voor een m.e.r.-plichtige activiteit waarbij geen passende beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming aan de orde is, kan de beperkte m.e.r.-procedure worden doorlopen.

Heeft het plan betrekking op een activiteit die wordt genoemd in de bijlagen van het besluit m.e.r., maar wordt de grenswaarde van de activiteit niet overschreden dan kan worden volstaan met een vormvrije m.e.r. beoordeling.

Meer weten over milieueffectbeoordelingen?