Straalpaden radarzones

Straalpad 

Straalpaden radarzonesSoms loopt over het plangebied een straalpad. Straalpaden (straalverbindingspaden) zijn optisch vrije paden, met een breedte van circa 200 m ten behoeve van telecommunicatie. Voor het berichtenverkeer maken KPN-Telecom, andere instellingen en bedrijven gebruik van straalverbindingen. Om een ongestoord berichtenverkeer mogelijk te maken dient tussen de zend- en ontvangststations een vrije baan aanwezig te zijn. De straling volgt een vrijwel rechte lijn en niet de kromming van het aardoppervlak. Voor een onbelemmerd gebruik mag bebouwing en beplanting in deze straalpaden een bepaalde hoogte niet overschrijden. De toelaatbare bebouwings- en beplantingshoogte is afhankelijk van de terreinhoogte en de hoogte van het straalpad ter plaatse en varieert tussen de 25 meter en de 70 meter (ten opzichte van NAP). Zend- en ontvangststations en de toetsingsafstand rond zendmasten (1 km) verdienen extra aandacht. Krijgen we een verzoek voor het maken van een ruimtelijke onderbouwing/bestemmingsplan op een locatie waar een straalpad ligt, dan controleren we of dit tot belemmeringen leidt en nemen we hierover restricties op.

Radarverstoringsgebied

Soms is een plangebied gelegen in een radarverstoringsgebied behorende bij de radars van vliegbases. Verspreid over Nederland staan een aantal militaire- en burgerradarstations. Deze dienen voor de beveiliging van het nationale luchtruim en voor de veilige afhandeling van het militaire en het civiele luchtverkeer. Krijgen we een verzoek voor het maken van een ruimtelijke onderbouwing/bestemmingsplan in de omgeving van dergelijke radars, dan gaan we vanzelfsprekend na wat de restricties zijn. 

Meer weten over straalpaden en radarzones?